Velkommen Gæst | Login

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser:
 
 
Abonnement:
 
Al handel mellem Redpitt og kunde forudsætter, at kunden er myndig til at tegne abonnement hos Redpitt ApS. Ved indgåelse af handel træder disse forretningsbetingelser automatisk i kraft.
 
Abonnementer forud-faktureres for en periode på 6 måneder. Abonnementer kan opsiges skrifligt med en måneds varsel til udløbet af en periode - ellers fornys abonnementet automatisk for en tilsvarende periode. Der refunderes ikke betalinger for produktet, hvis et abonnement opsiges midt i en periode.
 
Ved brud på forretningsbetingelserne kan Redpitt ApS. uden varsel opsige og lukke et abonnement.
 
 
Hosting:
 
Redpitt er en hosted løsning – hvilket vil sige at Redpitt ApS. i alle tilfælde er hosting-udbyder.
 
 
Kundens ansvar:
 
Det er udelukkende kundens ansvar at holde Redpitt ApS løbende informeret om bopæl og yderligere kontaktinformationer til brug ved fakturering, opdatering eller generel henvendelse.
 
Det er kunden selv der er ansvarlig for lovligheden i det materiale der ligger på sitet/shoppen. Der må ikke forefindes kontroversielt materiale på sitet. Redpitt forbeholder sig ret til at definere, hvorvidt materialet er kontroversielt og kan i sådanne tilfælde øjeblikkeligt ophæve abonnementet.
 
Kunden er i enhver henseende selv ansvarlig for, at kundens site/shop overholder gældende love og regler, herunder skatte- og afgiftsmæssige regler, regnskabs- og bogføringsmæssige regler, samt regler om forbrugerbeskyttelse og registerforskrifter.
 
Butiksindehaveren er forpligtet til at skadesløsholde Redpitt ApS for eventuelle krav, der måtte blive rettet mod Redpitt ApS som følge af brugerens forhold og driften af sitet/shoppen.
Redpitt ApS fralægger sig ethvert ansvar for tab af data, tabt arbejdsfortjeneste eller anden form for direkte/indirekte tab og avance, fejlagtig opsætning af hjemmeside eller anden lignede følgeskade i forbindelse med anvendelsen af systemet eller tab som følge af manglende funktioner i systemet, uanset om Redpitt ApS har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uanset om Redpitt ApS kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende. Dette gælder, uanset om tabet skyldes systemnedbrud, uvedkommendes adgang, force majeure eller anden form for manglende levering af bestilte serviceydelser/produkter eller andre forhold hos Redpitt ApS.
 
Redpitt APS er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, herunder, men ikke udtømmende lovforskrifter myndighedsforanstaltninger eller lignende, svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, brand, røgskade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot eller blokade. Dette gælder, selv om Redpitt ApS er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af Redpitt ApS funktioner.
 
Kunden bør selv etablere en passende driftstabforsikring hvis dette ønskes.
 
 
Redpitt’s ansvar:
 
Redpitt er ansvarlig for serverdrift finder sted i sikre omgivelser. Serveren placeres i et aflåst og højt sikret serverrum med tyverialarm, automatisk brandslukningsanlæg (Inergen), aircondition der sikrer konstant temperatur samt nødstrømsanlæg bestående af UPS og diesel-generator. Redpitt kan frit vælge om server og serverdrift holdes inhouse eller outsources til ekstern udbyder.
 
Redpitt har tavshedspligt med hensyn til oplysninger vedrørende kundens forhold, herunder data på kundens site/shop.
 
Redpitt sørger for backup af indholdet på sitet/shoppen, men kan dog ikke holdes ansvarlig for evt. tab af data.
 
 
Ændring af forretningsbetingelser:
 
Redpitt ApS forbeholder sig ret til løbende at ændre de gældende forretningsbetingelser, specifikationer og priser. Sådanne ændringer offentliggøres på Redpitts website / . Prisændringer træder i kraft efter udløbet af igangværende periode.
 
 
Vedr. kortbetaling:
 
Redpitt APS samarbejder med førende udbyder af transaktioner. Betalingsmodulet er udviklet med henblik på at kunne udføre transaktioner via Internet, og som opfylder de sikkerheds- og krypteringskrav, PBS stiller til drift af betalingsmoduler.
 
Det forudsættes, at abonnenten tegner en indløsningsaftale med PBS for at benytte kortbetaling i forbindelse med betalingsmodul.
 
 
Design og programmering:
 
Alle webdesign og programmeringsopgaver leveres som specificeret. Redpitt APS kan aldrig drages til ansvar overfor kundens eventuelle direkte eller indirekte tab som følge af det leverede.
 
Samtlige leverede opgaver er med brugsret så længe der er en aftale mellem parterne. Opgaver må ikke uden Redpitt ApS´s accept kopieres til hverken tredje part eller til eget brug.
 
Løbende opdatering af software er en del af aftalen mellem Redpitt og kunden.
 
 
Misligholdelse
 
Redpitt forbeholder sig retten til at stoppe driften af sitet/shoppen, såfremt opkrævet abonnement m.v. ikke betales rettidigt, d.v.s. senest 8 dage efter forfaldsdato. Dette vil ligeledes være at betragte som misvedligeholdelse af aftalen. Uetisk opførsel på nettet, udsending af spam (som beskrevet i Markedsføringsloven §6) vil ligeledes blive betragtet som misligholdelse af aftalen.
 
Redpitt ApS forbeholder sig ret til at opsige et abonnement uden forudgående brud på forretningsbetingelserne – i dette tilfælde vil restance svarende til resterende abonnement tilbagebetales til kunden. En sådan opsigelse kan ske med 30 dages varsel.
 
 
Ophavsret:
 
Redpitt ApS har til enhver tid opretshav og alle rettigheder til Redpitt systemet og alle kundespecifikke løsninger der måtte udvikles.
 
 
Tvister:
 
Enhver tvist skal søges afgjort i mindelighed. Såfremt dette ikke kan lade sig gøre, skal tvisten afgøres efter dansk ret med voldgift som værneting.

Prøv gratis demo

Kontakt os i dag og få en gratis prøve på hvad Redpitt kan gøre for dit projekt ...

Nyhedsbrev

Redpitt Nyhedsbrev udkommer ca. en gang om måneden og indholder nyheder om eHandel og Redpitt.

Navn 
Email 
 

Du vil ikke modtage andre reklamer i nyhedsbrevet, og din adresse vil ikke blive videregivet eller solgt til andre. Læs vores fulde privacy policy her
 

Redpitt ApS
Sankt Peder Stræde 30d, 1. sal
1453 København K
Danmark
 
(+45) 71 99 19 99